koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

ZWROT I REKLAMACJA

REKLAMACJA USZKODZONEJ PRZESYŁKI
1. Sprzedawca organizuje na rzecz Kupującego dostawę zakupionych w sklepie internetowym produktów, różnicując procedury reklamacji, odpowiednio dla klienta nie będącego konsumentem oraz Kupującego będącego konsumentem w myśl obowiązującego prawa.
2. Po podpisaniu kurierskiego listu przewozowego, Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier winien asystować w sprawdzeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń produktu, należy sporządzić protokół szkody, który stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek wypełnić protokół szkody. Oryginał podejmuje Kupujący, a kopia pozostaje do dyspozycji firmy kurierskiej. Formularz protokołu znajduje się w dyspozycji kuriera.
4. Kupujący winien rzetelnie określić powstałą szkodę i zweryfikować zapisy ze stanem faktycznym - zakresem uszkodzeń. Kupujący może również zrobić zdjęcia uszkodzonego produktu, stanowiące załącznik do protokołu.
5. W sytuacji braku możliwości sprawdzenia produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca rekomenduje spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej – tj. imienia i nazwiska, numeru służbowego kuriera oraz niezwłoczne ich przekazanie do Sprzedawcy pod numer tel. 603 077 767, do działu reklamacji lub na adres internetowy: e-sklep@kominy-panek.pl
6. Wypełniony protokółu szkody Kupujący winien wysłać pocztą elektroniczną na adres internetowy: e-sklep@kominy-panek.pl lub faxem pod numer +48 (22) 723 89 76.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
8. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera DPD, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
9. Postanowienia punktów 1 – 7 regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami. W przypadku konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący obowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
2. Reklamacja winna zawierać opis wady produktu, możliwą do ustalenia datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Celem ułatwienia i usprawnienia ewentualnej procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie sklepu internetowego formularz reklamacyjny dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik B.
3. Po wypełnieniu Załącznika B Kupujący odsyła dokument do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@kominy-panek.pl lub faksem pod numer +48 (22) 723 89 76, ewentualnie pocztą. Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłanego formularza oryginału lub kopi dokumentu potwierdzającego zakup produktu (faktura, paragon lub inny) oraz kopi potwierdzenia montażu i odbioru produktu przez osobę z uprawnieniami – jeśli tak stanowią zapisy w karcie gwarancyjnej.
4. Kupujący odsyła reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.H.U. Panek, Michał Panek, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46, zachowując staranność w pakowaniu przesyłki, eliminującą powstanie odrębnych uszkodzeń. Zamiar wysłania produktu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia lub zawierają omyłki Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie lub korektę we wskazanym zakresie, przed rozpatrzeniem reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wpływu reklamacji. Brak stanowiska Sprzedawcy do czasu upływu terminu oznacza uznaniem reklamacji jako uzasadnioną.
7. Sprzedawca zastrzega, że przypadkach kierowania reklamacji do sklepu internetowego na produkty opatrzone kartą gwarancyjną innego producenta, Sprzedawca podejmuje odpowiednie konsultacje z gwarantem i przy jego udziale rozpatruje daną reklamację, uwzględniając żądania Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania danego produktu Kupującemu, chyba że występują inne okoliczności określone prawem.
9. Sprzedawca zastrzega, że nieznaczne odstępstwa wyglądu zakupionego produktu wynikające z ustawień i typu komputera Kupującego, w tym monitora, mogą nie być wystarczającą podstawą do uznania reklamacji.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje całkowicie wyłączona.

REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI
1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym objęte są gwarancją właściwego wykonania i sprawnego działania, zgodnie z ich przeznaczeniem. W zależności od rodzaju, typu oraz stopnia skomplikowania produkty zaopatrzone są odpowiednio w karty gwarancyjne oraz instrukcje montażu, użytkowania itp.
2. Okres gwarancyjny określony w kartach gwarancyjnych sprzedawanych produktów jest zróżnicowany. Produkt może składać się z wielu części i dla różnych jego podzespołów/ elementów zastosowanie mieć mogą odrębne okresy gwarancji. W pozostałych przypadkach gwarancja obejmuje okres dwóch lat.
3. Kupujący odsyła reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.H.U. Panek, Michał Panek, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46 wraz z oryginałem karty gwarancyjnej (jeśli ją wydano), zachowując staranność w pakowaniu przesyłki, eliminującą powstanie odrębnych uszkodzeń. Zamiar wysłania produktu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej, z zastosowaniem sposobu dostarczenia równoważnego ze sposobem wysyłki w momencie zakupu. Naprawiony lub wymieniony na nowy produkt (w zależności od żądania) odsyłany jest do reklamującego na koszt Sprzedawcy.
5. Podstawą wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez dat, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Dotyczy to głównie tych produktów, gdzie gwarancja obwarowana jest obowiązkiem montażu i odbioru przez osobę z uprawnieniami – kominiarza, autoryzowanego serwisanta itp.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący winien pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny – Załącznik B oraz wysłać go na adres e-mail: e-sklep@kominy-panek.pl lub faxem pod numer +48 (22) 723 89 76, ewentualnie pocztą. Formularz reklamacji jest dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik B. Sprzedający prosi o załączenie do przesyłanego formularza kopi dokumentu potwierdzającego zakup produktu (faktura, paragon lub inny) oraz kopi potwierdzenia montażu i odbioru produktu przez osobę z uprawnieniami – jeśli tak stanowią zapisy w karcie gwarancyjnej.
9. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Sprzedawcę, który weryfikuje zasadność roszczenia oraz przyjmuje (lub odrzuca) żądanie Kupującego. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia (dnia wpływu).
10. Sprzedawca zastrzega, że w przypadkach kierowania reklamacji do sklepu internetowego na produkty opatrzone kartą gwarancyjną producenta, Sprzedawca podejmuje odpowiednie konsultacje z gwarantem i przy jego udziale rozpatruje daną reklamację, uwzględniając żądania Kupującego.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady produktu w zakresie określonym przepisami prawa.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący, który jest konsumentem posiada prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru produktu.
2. Odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Kupującego w 14-dniowym terminie, licząc od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik A, dostępny na stronie sklepu. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik A. Oświadczenie kierowane jest do Sprzedawcy e-mailem, faksem lub pocztą.
3. Odstępujący od umowy zwraca produkt wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz kartą gwarancyjną (jeśli wydano) w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Sprzedawca prosi o załączenie wskazanych dokumenty wyłącznie w celu poprawnej identyfikacji produktu. Sprzedawca wnosi o podjęcie w tej sprawie konsultacji, służących właściwej organizacji zwrotu, zwłaszcza gabarytów znacznej wartości.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny produktu oraz kosztów wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu oświadczenia. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu z zastosowaniem takiego samego sposobu, jaki zastosował Kupujący w trakcie realizacji umowy. W uzgodnieniu z Kupującym Sprzedawca może zastosować inny sposób, akceptowany przez klienta.
7. Zwroty produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane bez uzgodnień ze Sprzedawcą - na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedawca nie jest również zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż najtańszego sposobu wysyłki.
8. Sprzedawca zastrzega, że powyższe uprawnienie ujęte w pkt 1 § 10 nie przysługuje Kupującemu w niżej wymienionych przypadkach:
a - umów, których przedmiotem jest produkt/wyrób wykonany według specyfikacji Kupującego, w tym jednostkowo sprowadzony z zagranicy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych wymogów;
b - umów, których przedmiotem jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia, ze względów użytkowych lub higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
c - szczególnych umów, których przedmiotem są produkty, które po przesłaniu, z uwagi na ich konstrukcję i docelowe przeznaczenie, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami; 10. Postanowień § 9 nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami.