koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P.P.H.U. PANEK
z dnia 01.05.2021

 

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy P.P.H.U. PANEK Michał Panek dostępny jest dla klientów (Kupujących i Konsumentów) pod adresem strony internetowej www.kominy-panek.pl Jest częścią składową przedsiębiorstwa, którego siedziba mieści się pod adresem: P.P.H.U. PANEK Michał Panek, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46. Regulamin stosuje się do umów kupna – sprzedaży, z zastosowaniem wymienionej strony internetowej sklepu.
2. Dla potrzeb klientów sklepu internetowego oraz osób przybywających do naszej siedziby podajemy dodatkowe informacje: e-mail przedsiębiorstwa e-sklep@kominy-panek.pl, strona internetowa www.kominy-panek.pl, telefon/fax +48 /22/ 723-89-76, NIP: 534-217-83-30, REGON: 140934731. Godziny otwarcia siedziby, od poniedziałku do piątku – w godz. 07.00 ÷ 17.00. Przedsiębiorstwo widnieje w wykazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2.
PODSTAWOWE POJĘCIA STOSOWANE W REGULAMINIE


- Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy - P.P.H.U. Panek, funkcjonujący pod adresem internetowym www.kominy-panek.pl
- Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych i prawach konsumenta.
- Sprzedawca – P.P.H.U. Panek, którego właścicielem jest Michał Panek, z siedzibą główną, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46.
- Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w warunkach dopuszczonych prawnie), osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot organizacyjny nieposiadający osobowości prawnej, które realizują zakupy towarów i wyrobów drogą elektroniczną, oferowanych przez Sprzedawcę.
- Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, z zastosowaniem kalendarza świąt obowiązującego w danym roku.
- Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.
- Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym formularz, pozwalający na tworzenie konta przez Kupującego.
- Konto – określony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór w systemie informatycznym Sprzedawcy, który gromadzi dane Kupującego. Są to głównie informacje o złożonych zamówieniach.
- Formularz zamówienia – stosowany w sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu skierowanie zamówienia i jego realizację bez powinności zakładania konta.
- Zamówienie – jednoznaczne oświadczenie woli wyrażone przez Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
- Oferta indywidualna – oferta przygotowywana dla Kupującego, która jest wysyłana przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail, na podany adres poczty elektronicznej. Przyjęciu oferty towarzyszy prośba o zapoznanie się oraz akceptację przez Kupującego regulaminu sklepu internetowego Sprzedawcy – P.P.H.U. Panek oraz stanowi o zawarciu umowy między Kupującym i Sprzedawcą.
- Umowa sprzedaży – umowa kupna - sprzedaży produktu (odpowiednio towaru lub wyrobu) oferowanego w sklepie internetowym, zawierana w języku polskim, z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów.
- Produkt – oferowany i dostępny w sklepie internetowym towar lub wyrób (rzecz ruchoma) stanowiący przedmiot umowy kupna - sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
- Koszyk – umowne narzędzie, pozwalające Kupującemu na grupowanie produktów jeszcze przed ich zakupem oraz określanie wartości. W trakcie tej operacji Kupujący ma możliwość zarządzania koszykiem, w tym dodawania do jego zawartości kolejnych produktów lub ich eliminacji.
- Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup produktu. Do wystawienia faktury niezbędne jest podanie numeru NIP.
- Promocja – jednoznacznie określony w podanych ramach czasowych rabat cenowy na wskazane produkty, stanowiące przedmiot umowy.
- Newsletter – usługa oferowana drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, umożliwiająca Kupującemu odbieranie (na podany adres e-mail) istotnych informacji dotyczących sklepu internetowego.
- Załącznik A – wzór dokumentu umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10.
- Załącznik B – wzór dokumentu umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8 i §9.
- Siła wyższa – umowne zdarzenia losowe, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w danym czasie, zwłaszcza obejmujące: awarie przemysłowe i produkcyjne, nagły brak dostaw energii, klęski żywiołowe, katastrofy i wypadki komunikacyjne powodujące długotrwałe blokady, stany zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności itp.
- Platforma ODR (ang. Online Dispute Resolution) – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§3.
FUNKCJONOWANIE SKLEPU


1. Sprzedawca świadczy usługi obejmujące prowadzenie konta w sklepie internetowym, zawarcie umowy kupna - sprzedaży poprzez formularz, zawarcie umowy kupna – sprzedaży poprzez skierowanie do Kupującego oferty indywidualnej oraz prowadzenie Newslettera.
2. Przed wypełnieniem formularza związanego z rejestracją oraz utworzeniem konta, Kupujący winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując jego postanowienia. Umowa prowadzenia konta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony oraz nie skutkuje zobowiązaniami finansowymi po stronie Kupującego.
3. Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta ze sklepu internetowego lub skierowanie do Sprzedawcy stosownej informacji o rezygnacji na adres e-mail: e-sklep@kominy-panek.pl
4. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży produktów (towarów i wyrobów-rzeczy ruchomych) ujętych jako oferta na stronie sklepu, w tym obejmujących głównie asortyment pojedynczych elementów oraz systemów kominowych, wentylacyjnych, dystrybucji powietrza, wkładów kominkowych, biokominków, kratek, wiatrowskazów, narzędzi i akcesoriów kominkowych, kominiarskich, dekarskich, materiałów izolacyjnych, wykończeniowych itp.
5. Sprzedawca organizuje w ramach sklepu internetowego promocje na wybrane produkty. Zasady i warunki promocji określa Sprzedawca oraz umieszcza je na stronie sklepu - podając je tym samym do wiadomości publicznej.
6. Informacje o produktach, cenniki, ogłoszenia oraz reklamy Sprzedawcy, podane na stronie internetowej sklepu, w tym zwłaszcza parametry techniczne i użytkowe stanowią sobą wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego.
7. Sprzedaż internetowa realizowana jest na rzecz Kupującego, który jest nabywcą prywatnym, dokonującym zakupów niezwiązanych z działalnością gospodarczą - tzw. Konsument oraz na rzecz Kupującego dokonującego zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - „na firmę”.
8. Celem efektywnego zamówienia w sklepie internetowym wymagany jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera).
9. Postanowienia regulaminu nie wyłączają oraz nie ograniczają wszelkich praw Kupującego. W przypadkach ewentualnych sprzeczności zapisów niniejszego regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te przepisy

§4.
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. Obszarem działania sklepu internetowego P.P.H.U. Panek jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie dokumenty i procedury zakupu, w tym ich wersje elektroniczne, muszą być realizowane z zastosowaniem języka polskiego.
2. Sprzedawca zachęca Kupującego do wyboru jednego spośród niżej wymienionych sposobów przedstawiania zamówienia:
- złożenie zamówienia z wykorzystaniem uprzednio założonego konta;
- złożenie zamówienia w formie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie;
- złożenie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu oferty indywidualnej.
3. Korzystanie ze sklepu odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Sprzedawca i Kupujący winni bezwarunkowo szanować dobra osobiste oraz prawo własności intelektualnej osób trzecich.
4. Sprzedawca deklaruje w dobrej wierze, że wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są oryginalne, sprawne, fabrycznie nowe oraz wolne od wad.
5. Zamówienia, o sposobie złożenia których mówi pkt 2 § 4 (w ustępie pierwszym i drugim), kierować można do Sprzedawcy przez siedem dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę.
6. Warunkiem efektywnego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 2 § 4 w ustępie pierwszym, jest wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji, co skutkuje założeniem konta.
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 2 § 4 w ustępie drugim jest dodanie produktu do koszyka, wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia oraz przesłanie go do sklepu internetowego Sprzedawcy.
8. Celem efektywnego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 2 §4 w ustępie trzecim jest wysłanie przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty indywidualnej w odpowiedzi na prośbę Kupującego oraz przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
9. Stosowne potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie odesłane zwrotnie Kupującemu przez Sprzedawcę, w formie wiadomości e-mail.
10. Ustala się, że umowa kupna - sprzedaży uznana zostaje za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości zwrotnej drogą e-mail, o której mowa powyżej.
11. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 17.00, również w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego wg kolejności ich wpływu do Sprzedawcy.
12. Zamówienia Kupującego przekazane do Sprzedawcy mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze itp.
13. Zmiana treści zamówienia lub rezygnacja z zamówienia realizowana jest w ramach kontaktu bezpośredniego na nr tel. +48 (22) 723 89 76 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: e-sklep@kominy-panek.pl
14. Termin realizacji zamówienia skierowanego do sklepu internetowego (w tym pobranie gotowego produktu z magazynu, jego sprowadzenie lub wytworzenie oraz przygotowanie do wysyłki) wynosi od 1 do 60 dni roboczych.
15. Sprzedawca informuje Kupującego o ewentualnej niedostępności danego produktu oraz przewidywanym terminie uzupełnienia stanów magazynowych. Kupujący może w takich sytuacjach wyrazić aprobatę wydłużenia docelowego terminu realizacji zamówienia lub też zrezygnować z całości lub części zamówienia. Dodatkowo w sytuacjach jednostkowych, wymagających sprowadzenia produktu lub jego ponad standardowego wytworzenia zastosowanie znajduje indywidualne ustalenie terminów.
16. W przypadku wątpliwości dotyczących przesłanego zamówienia Sprzedawca, w uzgodnieniu z Kupującym, podejmuje weryfikację zamówienia. Odstępowanie przez Kupującego od uzupełnienia brakujących lub niepoprawnych informacji przez okres dłuższy niż siedem dni powoduje anulowanie danego zamówienia.
17. Anulowanie przedmiotowego zamówienia nie ogranicza prawa Kupującego do jego powtórnego zgłoszenia i realizacji umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym P.P.H.U. Panek Michał Panek.

§5.
SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Ceny produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego ujęte są w złotych polskich brutto, zawierają podatek VAT oraz ewentualne opłaty celne. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy do Kupującego i są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny produktów były aktualne, ale z racji posiadania w ofercie produktów podmiotów trzecich nie zawsze jesteśmy wstanie zagwarantować ich natychmiastową aktualizację zgodną z obowiązującym cennikiem danego producenta.
2. Całkowity koszt zamówienia przekazywany jest Kupującemu zawsze po dokonaniu ostatecznej kalkulacji, każdorazowo przed dokonaniem zamówienia. Do każdego zamówienia Sprzedawca załącza dowód zakupu (odpowiednio paragon, faktura VAT). Do wystawienia faktury niezbędne jest podanie numeru NIP.
3. Sprzedawca oferuje Kupującemu możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
- płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro – przy odbiorze osobistym;
- płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy;
- płatność elektroniczna (internetowa) – Przelewy24;
- płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
4. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
5. W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 § 5 , zakupione produkty wysyłane są z chwilą zaksięgowania 100% środków płatniczych na rachunku bankowym Sprzedawcy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 10 8931 0003 0733 7637 2000 0001
6. W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 § 5 w ustępie czwartym, zakupione produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 § 5 w ustępie trzecim, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o dokonanie płatności. W przypadku zaniechania opłaty Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym informuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.
8. Anulowanie zamówienia z powodu zwłoki w opłacie nie ogranicza prawa Kupującego do jego powtórnego zgłoszenia i realizacji kolejnej umowy kupna – sprzedaży w sklepie internetowym P.P.H.U. Panek Michał Panek.
9. Kupujący niebędący konsumentem, w celu realizacji zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Do wystawienia faktury niezbędne jest podanie numeru NIP. Faktury przesyłane będą na adres internetowy Kupującego w formie pliku, umożliwiającego wydruk. Na żądanie Kupującego formę papierową faktury Sprzedawca wysyła do Kupującego, wyłącznie w myśl jego odrębnej dyspozycji stanowiącej odstępstwo od przyjętej wyżej zasady.
10. Opłaty internetowe przeprowadzane w trybie on-line za pośrednictwem sklepu internetowego. Obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy 24 dostępnej pod adresem: www.przelewy24.pl, wykorzystywanej prze firmę DialCom24 Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

§6.
DOSTAWA PRODUKTÓW


1. Sprzedawca oferuje Kupującemu następujące sposoby odbioru zakupionych produktów:
- odbiór osobisty zamówionych produktów, po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą;
- dostarczenie produktów przez firmę kurierską – DPD , DHL lub inną firmę kurierską, której wyboru dokonał Kupujący w momencie składania zamówienia.
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami kurierskimi. Kupujący jest każdorazowo informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia. Koszty dostawy zakupionych produktów ponosi Kupujący.
3. Sprzedający wnosi o zachowanie poprawności wszelkich zapisów w trakcie wypełniania formularzy. Właściwy i pełny adres pod który winna być dostarczona przesyłka wskazywany jest przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
4. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oferowanej przez Sprzedawcę, koszty dostawy przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a) w przypadku paczki – 21 zł brutto (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy) lub 26 zł brutto (przesyłka za pobraniem);
b) w przypadku przesyłki z zastosowaniem palet koszt dostawy wynika z cennika obejmującego trzy strefy dostaw. Tabela stref i przyporządkowanych do nich kodów pocztowych dostępna jest do pobrania na stronie sklepu, w zakładce „Do pobrania”:
I strefa – 150 zł brutto;
II strefa – 170 zł brutto;
III strefa – 200 zł brutto.
5. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (w dniach od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki/palety wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad, zapakowane w odpowiedni sposób, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu.


§7.
REKLAMACJA USZKODZONEJ PRZESYŁKI


1. Sprzedawca organizuje na rzecz Kupującego dostawę zakupionych w sklepie internetowym produktów, różnicując procedury reklamacji, odpowiednio dla klienta nie będącego konsumentem oraz Kupującego będącego konsumentem w myśl obowiązującego prawa.
2. Po podpisaniu kurierskiego listu przewozowego, Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier winien asystować w sprawdzeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń produktu, należy sporządzić protokół szkody, który stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek wypełnić protokół szkody. Oryginał podejmuje Kupujący, a kopia pozostaje do dyspozycji firmy kurierskiej. Formularz protokołu znajduje się w dyspozycji kuriera.
4. Kupujący winien rzetelnie określić powstałą szkodę i zweryfikować zapisy ze stanem faktycznym - zakresem uszkodzeń. Kupujący może również zrobić zdjęcia uszkodzonego produktu, stanowiące załącznik do protokołu.
5. W sytuacji braku możliwości sprawdzenia produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca rekomenduje spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej – tj. imienia i nazwiska, numeru służbowego kuriera oraz niezwłoczne ich przekazanie do Sprzedawcy pod numer tel. 603 077 767, do działu reklamacji lub na adres internetowy: e-sklep@kominy-panek.pl
6. Wypełniony protokółu szkody Kupujący winien wysłać pocztą elektroniczną na adres internetowy: e-sklep@kominy-panek.pl lub faxem pod numer +48 (22) 723 89 76.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
8. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera DPD, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
9. Postanowienia punktów 1 – 7 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami. W przypadku konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.


§8.
REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE


1. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący obowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
2. Reklamacja winna zawierać opis wady produktu, możliwą do ustalenia datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Celem ułatwienia i usprawnienia ewentualnej procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie sklepu internetowego formularz reklamacyjny dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik B.
3. Po wypełnieniu Załącznika B Kupujący odsyła dokument do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@kominy-panek.pl lub faksem pod numer +48 (22) 723 89 76, ewentualnie pocztą. Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłanego formularza oryginału lub kopi dokumentu potwierdzającego zakup produktu (faktura, paragon lub inny) oraz kopi potwierdzenia montażu i odbioru produktu przez osobę z uprawnieniami – jeśli tak stanowią zapisy w karcie gwarancyjnej.
4. Kupujący odsyła reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.H.U. Panek, Michał Panek, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46, zachowując staranność w pakowaniu przesyłki, eliminującą powstanie odrębnych uszkodzeń. Zamiar wysłania produktu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia lub zawierają omyłki Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie lub korektę we wskazanym zakresie, przed rozpatrzeniem reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wpływu reklamacji. Brak stanowiska Sprzedawcy do czasu upływu terminu oznacza uznaniem reklamacji jako uzasadnioną.
7. Sprzedawca zastrzega, że przypadkach kierowania reklamacji do sklepu internetowego na produkty opatrzone kartą gwarancyjną innego producenta, Sprzedawca podejmuje odpowiednie konsultacje z gwarantem i przy jego udziale rozpatruje daną reklamację, uwzględniając żądania Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania danego produktu Kupującemu, chyba że występują inne okoliczności określone prawem.
9. Sprzedawca zastrzega, że nieznaczne odstępstwa wyglądu zakupionego produktu wynikające z ustawień i typu komputera Kupującego, w tym monitora, mogą nie być wystarczającą podstawą do uznania reklamacji.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje całkowicie wyłączona.


§9.
REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI


1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym objęte są gwarancją właściwego wykonania i sprawnego działania, zgodnie z ich przeznaczeniem. W zależności od rodzaju, typu oraz stopnia skomplikowania produkty zaopatrzone są odpowiednio w karty gwarancyjne oraz instrukcje montażu, użytkowania itp.
2. Okres gwarancyjny określony w kartach gwarancyjnych sprzedawanych produktów jest zróżnicowany. Produkt może składać się z wielu części i dla różnych jego podzespołów/ elementów zastosowanie mieć mogą odrębne okresy gwarancji. W pozostałych przypadkach gwarancja obejmuje okres dwóch lat.
3. Kupujący odsyła reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy: P.P.H.U. Panek, Michał Panek, 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46 wraz z oryginałem karty gwarancyjnej (jeśli ją wydano), zachowując staranność w pakowaniu przesyłki, eliminującą powstanie odrębnych uszkodzeń. Zamiar wysłania produktu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej, z zastosowaniem sposobu dostarczenia równoważnego ze sposobem wysyłki w momencie zakupu. Naprawiony lub wymieniony na nowy produkt (w zależności od żądania) odsyłany jest do reklamującego na koszt Sprzedawcy.
5. Podstawą wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez dat, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Dotyczy to głównie tych produktów, gdzie gwarancja obwarowana jest obowiązkiem montażu i odbioru przez osobę z uprawnieniami – kominiarza, autoryzowanego serwisanta itp.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący winien pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny – Załącznik B oraz wysłać go na adres e-mail: e-sklep@kominy-panek.pl lub faxem pod numer +48 (22) 723 89 76, ewentualnie pocztą. Formularz reklamacji jest dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik B. Sprzedający prosi o załączenie do przesyłanego formularza kopi dokumentu potwierdzającego zakup produktu (faktura, paragon lub inny) oraz kopi potwierdzenia montażu i odbioru produktu przez osobę z uprawnieniami – jeśli tak stanowią zapisy w karcie gwarancyjnej.
9. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Sprzedawcę, który weryfikuje zasadność roszczenia oraz przyjmuje (lub odrzuca) żądanie Kupującego. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia (dnia wpływu).
10. Sprzedawca zastrzega, że w przypadkach kierowania reklamacji do sklepu internetowego na produkty opatrzone kartą gwarancyjną producenta, Sprzedawca podejmuje odpowiednie konsultacje z gwarantem i przy jego udziale rozpatruje daną reklamację, uwzględniając żądania Kupującego.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady produktu w zakresie określonym przepisami prawa.


§10.
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Kupujący, który jest konsumentem posiada prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru produktu.
2. Odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Kupującego w 14-dniowym terminie, licząc od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik A, dostępny na stronie sklepu. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania w formacie pliku tekstowego jako – Załącznik A. Oświadczenie kierowane jest do Sprzedawcy e-mailem, faksem lub pocztą.
3. Odstępujący od umowy zwraca produkt wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz kartą gwarancyjną (jeśli wydano) w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Sprzedawca prosi o załączenie wskazanych dokumenty wyłącznie w celu poprawnej identyfikacji produktu. Sprzedawca wnosi o podjęcie w tej sprawie konsultacji, służących właściwej organizacji zwrotu, zwłaszcza gabarytów znacznej wartości.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny produktu oraz kosztów wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wpływu oświadczenia. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu z zastosowaniem takiego samego sposobu, jaki zastosował Kupujący w trakcie realizacji umowy. W uzgodnieniu z Kupującym Sprzedawca może zastosować inny sposób, akceptowany przez klienta.
7. Zwroty produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane bez uzgodnień ze Sprzedawcą - na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedawca nie jest również zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż najtańszego sposobu wysyłki.
8. Sprzedawca zastrzega, że powyższe uprawnienie ujęte w pkt 1 § 10 nie przysługuje Kupującemu w niżej wymienionych przypadkach:
a - umów, których przedmiotem jest produkt/wyrób wykonany według specyfikacji Kupującego, w tym jednostkowo sprowadzony z zagranicy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych wymogów;
b - umów, których przedmiotem jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który nie może być zwrócony ze względu na ochronę zdrowia, ze względów użytkowych lub higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
c - szczególnych umów, których przedmiotem są produkty, które po przesłaniu, z uwagi na ich konstrukcję i docelowe przeznaczenie, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami; 10. Postanowień § 9 nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami.


§11.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH


1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego. Podstawą przetwarzania tych danych jest wykonanie zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Pełniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów ujęte są na stronie internetowej sklepu, w dziale Polityka Prywatności i Cookies.
2. Sprzedawca potwierdza, że wypełnienie formularzy rejestracji i założenie konta związane jest z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę. Przekazanie danych osobowych umożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, określonych w regulaminie.
4. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do jego danych osobowych w celu ich zmiany, korekt lub wręcz usunięcia z bazy Sprzedawcy. Zamiar ten Kupujący winien przedłożyć Sprzedawcy e-mailem na adres: e-sklep@kominy-panek.pl lub telefonicznie pod numer tel. 603 077 767.
5. Zdjęcia, obrazy produktów oraz inne materiały (w tym filmy, kompozycje dźwiękowe, teksty, grafiki, logotypy itd.) ujęte na stronie sklepu internetowego P.P.H.U. Panek są własnością Sprzedawcy lub zostały zamieszczone za zgodą osób i instytucji posiadających do nich prawa autorskie.
6. Kopiowanie zdjęć i materiałów ze strony internetowej sklepu P.P.H.U. Panek Michał Panek, ujętych w pkt 5 §11 regulaminu, w celu ich dalszego udostępniania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub podmiotów trzecich - dysponentów praw autorskich, jest zabronione. Zakaz obejmuje również ich dalsze użycie w celach marketingowych oraz komercyjnych.

§12.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w dostępie do sklepu internetowego spowodowaną siłą wyższą, blokowanie przez administratorów serwerów służących przesyłaniu wiadomości, szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia oraz za oprogramowanie i sprzęt komputerowy Kupującego.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za skutki korzystania ze sklepu internetowego przez Kupującego w sposób błędny, sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym naruszające dobra i interesy osób oraz instytucji trzecich.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń, zawieszenia świadczenia usług sklepu internetowego m. in. na okres serwisu technicznego, rozbudowy systemu oraz infrastruktury sklepowej. O ewentualnych ograniczenia Kupujący informowani będą z 14 dniowym wyprzedzeniem.


§13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca – P.P.H.U. Panek Michał Panek zastrzega sobie uprawnienie do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia – zamieszczenia na stronie internetowej sklepu.
2. Sprzedawca zapewnia, że ewentualne zmiany wynikać będą z konieczności dostosowania postanowień regulaminu do zmian w prawie oraz konstruktywnych wniosków Kupujących. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian obecnego regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich składania.
3. Sprzedawca deklaruje gotowość do rozwiązywania wszelkich sporów między stronami umowy w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Kupujący ma możliwość skorzystania z polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
5. Przy zaistnieniu braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym w formie mediacji, właściwość sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
7. Załączniki A i B są integralną częścią niniejszego regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021.


Michałowice 01.05.2021
P.P.H.U Panek
Michał Panek


ZAŁĄCZNIK – A


………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię i nazwisko, tel. oraz adres zamieszkania Kupującego)
………………………………………
(miejscowość i data)


P.P.H.U. Panek Michał Panek
ul. Regulska 46
05-816 Michałowice
e-mail:…………………………
fax:…………………………

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) odstępuję od umowy nr ………………………………… zawartej w dniu ……………………. dotyczącej zakupu produktu/usługi - ……………………………………………………………………………………………………………………………
Wnoszę o zwrot ceny produktu/wynagrodzenia za usługę w kwocie ………..……… (słownie:………………………………………………………………………..) zł. na konto numer ……………………………………………………………………* (lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………....)* w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, iż zakupiony produkt zostanie zwrócony do siedziby sklepu internetowego na warunkach określonych w umowie, w terminie 14 dni.


(*) - niepotrzebne skreślić………………………………………...
(data i podpis Kupującego)

ZAŁĄCZNIK – B


………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(imię i nazwisko, tel. oraz adres zamieszkania Kupującego)
………………………………………
(miejscowość i data)


P.P.H.U. Panek Michał Panek
ul. Regulska 46
05-816 Michałowice
e-mail:…………………………
fax:…………………………


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………… produkt jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wada została stwierdzona w dniu ………………………
Produkt został zamontowany przez osobę z uprawnieniami numer ………………………………………, w dniu…………………**
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
⦁ wymiany towaru na nowy*
⦁ nieodpłatnej naprawy towaru*
⦁ obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie:…………………………………… …………………………………….) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto numer ……………………………………………….* (lub przekazem pocztowym na adres…………………………………………………………………...)*
⦁ odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………………………………………*


(*) - niepotrzebne skreślić
(**) - dotyczy wyłącznie wyrobów, których montaż lub jego odbiór wymaga uprawnień przewidzianych prawem………………………………………...
(data i podpis Kupującego)