koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

koszyk
Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Polityka Prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych jest P.P.H.U. Panek Michał Panek z siedzibą główną 05-816 Michałowice, ul. Regulska 46. Przedsiębiorstwo widnieje w wykazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 534-217-83-30, REGON: 140934731, e-mail przedsiębiorstwa kominy@kominy-panek.pl , strona internetowa www.kominy-panek.pl, telefon/fax +48 /22/ 723-89-76. Godziny otwarcia siedziby, od poniedziałku do piątku – w godz. 07.00 ÷ 17.00, w soboty – w godz. 07.00 ÷ 12.30.
2. W przypadku pytań, wszelkich wątpliwości lub zamiaru zgłoszenia skargi/naruszenia, P.P.H.U. Panek Michał Panek zachęca do przesyłania przedmiotowych informacji w pierwszej kolejności do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76. Jednocześnie informujemy, że klientom przysługuje prawo zgłaszania skarg i naruszeń zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl .
3. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do złożenia rezygnacji i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od etapu ich powzięcia, przetwarzania oraz przechowywania. W takim przypadku wnosimy o skierowanie stosownej informacji do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
4. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do spowodowania wyjaśnień i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w tym przypadku Państwa wątpliwości w zakresie prawidłowości i kompletności ich przetwarzania oraz kwestionowania prawidłowość procesu. Zawieszenie przetwarzania danych realizowane będzie przez okres niezbędny oraz służący przeprowadzeniu sprawdzeń przez Administratora. Wnioski o ograniczenie przetwarzania i wyjaśnienia prosimy kierować do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
5. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. bycia zapomnianym). Obok wnioskowanego usunięcia obowiązek ten obejmuje – z mocy prawa - przypadki braku niezbędności realizacji celu, wycofania zgody, która była jedyną podstawą przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania oraz przetwarzania danych niezgodnie z prawem. Wnioski o usunięcie danych osobowych prosimy kierować do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
6. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny oraz używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. W takim przypadku wnosimy o skierowanie stosownej informacji do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
7. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do dostępu do własnych danych osobowych. Klientom przysługuje również prawo do uzyskania potwierdzenia celu przetwarzania, kategorii pozyskiwanych danych, informacji o odbiorcach danych, planowanym okresie ich zniszczenia, informacji o uprawnieniach, prawie do skargi, źródłach danych i automatycznie podejmowanych decyzjach. Administrator przekazuje kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu na Państwa wniosek, po jego wniesieniu do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76. Pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. Kolejne kopie podlegają tzw. „rozsądnej opłacie”.
8. Wszystkim osobom korzystającym z usług sklepu internetowego przysługuje prawo do sprostowania danych. Obejmuje to sprostowanie danych nieprawidłowych oraz uzupełnienie informacji niekompletnych. Administrator zapewnia przestrzeganie zasady poprawności oraz minimalizacji pozyskiwania danych, wynikającej z celu przetwarzania. Wnioski o sprostowanie/uzupełnienie danych osobowych prosimy kierować do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
9. Administrator zapewnia wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego o właściwej ochronie i przetwarzaniu danych osobowych klientów. Przekazywanie tych danych stronom trzecim następuje wyłącznie z uwzględnieniem obowiązującego prawa. Podmiot (strona trzecia), który występuje do Administratora z żądaniem udostępnienia danych osobowych winien wskazać podstawę prawną żądania. Podstawa prawna podlega weryfikacji, w następstwie której żądanie jest spełnione lub odrzucone jako bezpodstawne lub niezgodne z prawem. Potwierdzenia czynności weryfikacyjnych przechowuje się w dokumentacji Administratora.
10. Administrator informuje wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego, że dane osobowe klientów udostępniane są dostawcom/partnerom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność, odpowiednio do celu oraz w zakresie usług marketingowych, realizacji kampanii promocyjnych, wysyłaniu wiadomości z przypomnieniami o produktach znajdujących się w koszyku, dostosowywaniu do potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej, w doborze prezentowanych produktów, promocji oraz ofert, realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych oraz wysyłki towarów na wskazany adres. Umowy P.P.H.U. Panek Michał Panek z dostawcami/partnerami zewnętrznymi zawierają postanowienia gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych klientów.
11. Administrator informuje osoby korzystające z usług sklepu internetowego, że wszelkie transakcje oraz działania podejmowane i realizowane przez dzieci do lat 16, bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego, pozbawione są mocy prawnej. Korzystanie przez te dzieci z usług wymaga akceptacji rodzica lub opiekuna prawnego.
12. Wypełniając zapis p. 11 Polityki Prywatności Administrator deklaruje klientom przejrzystość strony internetowej sklepu, łatwy dostęp oraz stosowanie prostego – w pełni rozumianego języka, co służy realizacji celów szczegółowych. W przypadku, gdy Państwa odbiór jest odmienny prosimy o wszelkie wnioski i uwagi do przedsiębiorstwa na adres e-mail: rodo@kominy-panek.pl, tel: +48 /22/ 723-89-76.
13. Administrator potwierdza, że pozyskane dane osobowe klientów przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu ich przetwarzania. Równocześnie Administrator awizuje, że odstąpienie przez klienta od przekazania niezbędnych danych osobowych uniemożliwi realizację celu wskazanego na stronie internetowej sklepu.
14. Na stronie internetowej oraz w sklepie zbierane są dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko klienta (zawarcie umowy, wysłanie zamówienie oraz możliwości kontaktu), adres zamieszkania lub adres dostawy (obowiązek wysyłania zamówionego produktu), nr NIP do wystawienia faktury, nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – dla powiadamiania o wysłaniu produktu, potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń wynikających z siły wyższej i zdarzeń losowych, adres e-mail (wysyłamy potwierdzenie zamówienia nadania przesyłki) oraz kontaktujemy się. Jeżeli Państwo pozostajecie abonentem naszego Newslettera będziemy wysłać informację handlową), adres IP (informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie oraz zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przez administratora serwera w celach technicznych, tzw. ang. "Cookies" (w celu dostosowania serwisu do indywidualnych i opcjonalnych potrzeb klientów), profilowanie (przetwarzanie danych do oceny preferencji zakupowych i ułatwienia Państwu realizacji planowanych zakupów, nawet procesu reklamacyjnego).
15. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku zakupu w naszym sklepie bez logowania. Po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję. Rejestracja w bazie klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Korzystanie z bieżącego informowania o wydarzeniach i ofertach wymaga akceptacji usługi Newslettera, na zasadzie dobrowolności z prawem odstąpienia w dowolnym momencie.
16. Administrator wyjaśnia, że strona internetowa sklepu P.P.H.U. Panek internetowa korzysta z ang. Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez ang. Google, Inc. USA. Google Analytics używa ang. „Cookies”- plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze oraz umożliwiają analizę korzystania z przedmiotowej strony internetowej. Informacje generowane przez nie w zakresie korzystania ze strony są zwykle przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Administrator informuje, że w przypadku aktywacji anonimizacji IP na stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełne adresy IP tylko w wyjątkowych przypadkach mogą być przekazywane do serwera Google, a tam skrócone. Na zlecenie operatora strona internetowa Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika. Tworzone będą raporty obejmujące ruch na stronie i o innych usługach internetowych związanych z operatorem strony. W ramach usługi Google Analytics, adres IP nie zostanie połączony z pozostałymi danymi z Google.
17. Administrator uzupelnia, że użytkownik może zrezygnować z "Cookies" poprzez dostosowanie oprogramowania przeglądarki. Wyłączenie w pełnym zakresie „Cookies” spowoduje brak możliwości korzystania z wszystkich funkcje tej strony. Można również zapobiegać generowaniu danych przez „Cookies” w zakresie korzystania z witryny przez Google i przetwarzania danych przez Google, stosując link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
18. Uwzględniając powinność w przestrzeganiu przepisów obowiązujących w Polsce i obszarze UE, Administrator Danych Osobowych - P.P.H.U. Panek Michał Panek zobowiązuje się do stosowania zasad bezpieczeństwa powziętych informacji, w tym ich poufności, integralności oraz tzw. rozliczalności pozyskanych danych osobowych.
19. Zasady ochrony przetwarzanych danych osobowych klientów uwzględnione są w polityce prywatności, Regulaminie sklepu oraz stanowią przedmiot szkoleń personelu sklepu P.P.H.U. Panek Michał Panek. Zgodne są z postanowieniami m.in. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.